Novinky

Dočasné uzavření sekretariátu české části Euroregionu Silesia

18.03.2020, 09:37  

Z důvodu krizových opatření souvisejících s šířením koronaviru je provoz sekretariátu Euroregionu Silesia - CZ v době od 18. 3. 2020 do 3. 4. 2020 pro veřejnost uzavřen. Veškerou komunikaci s pracovníky sekretariátu je možné vést elektronicky či telefonicky, a to prostřednictvím emailů a telefonních kontaktů uvedených zde.

 
 

Dopad celorepublikových opatření na realizaci přeshraničních projektů

18.03.2020, 09:36  

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru informujeme, že všechny případné požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci aktivit projektů, budou řešeny individuálně s manažery Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Na internetových stránkách programu www.cz-pl.eu najdete aktuální informace a také předběžné doporučení Řídícího orgánu při posuzování způsobilosti výdajů v souvislosti se šířením koronaviru.

 
 

Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

19.02.2020, 16:05  

Dne 17. února 2020 se konalo XXVIII. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia - CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, aktuální informace o přípravách na období 2020+ a záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia.

 
 

Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

19.02.2020, 16:04  

Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Pro rok 2020, kdy si připomínáme 30 let od zavedení tohoto nástroje s názvem INTERREG, připravil Euroregion Silesia projekt s názvem „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia", který byl schválen k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

 
 

Výsledky 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

19.02.2020, 16:03  

Dne 12. prosince 2019 se v Opavě konalo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 31 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Závěrečné setkání projektu READY TO HELP

28.11.2019, 14:05  

Letošním rokem končí projekt „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia", který pod vedením Euroregionu Silesia realizovalo devět příhraničních obcí a gmin od října 2017. Dne 22. listopadu 2019 se v Kulturním centru v Píšti za účasti téměř stovky dobrovolných hasičů z 22 českých a polských jednotek zapojených do projektu konalo závěrečné setkání projektu. Na tomto setkání, kterého se kromě dobrovolných hasičů zúčastnili všichni partneři projektu, zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, zástupci Okresního velitelství státního požárního sboru v Ratiboři a další hosté, byl zhodnocen průběh všech aktivit, výstupy projektu a jeho přínos pro zlepšení technického zázemí jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí.

 
 

Nový formulář pro vyúčtování personálních výdajů v projektu

14.10.2019, 15:41  

Všechny příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že v souvislosti se změnou sazby odvodů zaměstnavatele na sociální zabezpečení se pro vyúčtování personálních výdajů vzniklých od 1. 7. 2019 používá nová verze formuláře „Rekapitulace mzdových výdajů". Tento je k dispozici zde.

 
 

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v roce 2020

09.08.2019, 15:15  

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 bude pokračovat i v roce 2020. Příjem žádostí do všech tří prioritních os bude v 9. kole ukončen 3. března 2020 a v 10. kole pak 7. září 2020. Všechny žádosti předkládané do prioritní osy 2 musí naplňovat povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví". Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

 
 

Výsledky 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

09.08.2019, 15:14  

Dne 13. června 2019 se v Ratiboři konalo 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 37 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Ocenění činnosti Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:13  

U příležitosti jubilejního XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se konalo ve dnech 6. - 7. června 2019 v Cieszynie, obdržel Euroregion Silesia ocenění. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo vnitra a státní správy Polské republiky ocenily obě strany Euroregionu Silesia za jejich přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

„Silesianka“ na startu

09.08.2019, 15:12  

Na zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, které se konalo v březnu 2019, byl schválen k financování projekt Euroregionu Silesia s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia". Schválená výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 850 947,40 EUR. V rámci projektu vzniknou tři nové rozhledny, které se společně s dalšími téměř třiceti rozhlednami a vyhlídkovými místy na české a polské straně Euroregionu Silesia propojí v nový přeshraniční turistický produkt. Realizace projektu bude zahájena v říjnu 2019 a potrvá do září 2021. Více informací o projektu najdete zde.

 
 

Aktualizace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“

09.08.2019, 15:11  

V červnu 2019 byla dokončena aktualizace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento dokument, který vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia, byl zpracován v období duben 2013 - březen 2014 a v období leden 2018 - červen 2019 byla provedena jeho aktualizace. Tato aktualizace probíhala ve spolupráci obou sekretariátů euroregionu, společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie a externích konzultantů z obou stran hranice. K aktualizované Strategii byl vydán informační leták, v kterém jsou shrnuty vize, strategické cíle a opatření návrhové části aktualizovaného dokumentu. Toto stručné shrnutí může sloužit jak pro rychlé seznámení s návrhovou částí naší Strategie, tak pro využití při přípravě přeshraničních projektových záměrů. Strategie a elektronická verze informačního letáku je k dispozici zde.

 
 

Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2015–2018

09.08.2019, 15:10  

V červnu 2019 byla vydána „Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2015-2018", která nabízí ucelený obraz o Euroregionu Silesia, resp. o sdruženích, která tento euroregion tvoří, o jejich činnosti a o finančních, personálních i technických zdrojích, které měla tato sdružení v daném období k dispozici. Tento materiál si klade za cíl přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia a většímu porozumění jeho činnosti především mezi jeho členy, může být však využit jako zdroj informací mnoha dalšími subjekty z obou stran hranice - ostatními euroregiony, zástupci nejvyšších orgánů veřejné správy a politické sféry zabývajícími se problematikou evropské územní spolupráce a dalšími subjekty a osobami se zájmem o česko-polskou přeshraniční spolupráci. Zpráva je k dispozici zde.

 
 

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:09  

V červnu 2019 bylo vydáno 16. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

 
 

Nová členská obec Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:08  

Novým členem Euroregionu Silesia se v květnu 2019 stala Obec Závada (okres Opava).

 
 

Jednání Rady české části Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:07  

Dne 27. května 2019 se konalo 69. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém bylo mj. schváleno členství Obce Závada, změna složení Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, byly projednány aktuální informace o přípravě na nové období 2021-2027 a také vlastní projekty euroregionu.

 
 

Poslední rok projektu READY TO HELP

09.08.2019, 15:06  

Rok 2019 je posledním rokem realizace projektu „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia", který pod vedením Euroregionu Silesia od října 2017 realizuje devět příhraničních obcí a gmin. V průběhu loňského roku se uskutečnilo úvodní setkání všech partnerů a všech 22 českých a polských jednotek dobrovolných hasičů zapojených do projektu, byly pořízeny tři z plánovaných čtyř požárních vozidel a další technické vybavení pro jednotlivé jednotky, proběhla dvě mezinárodní taktická cvičení a dva turnusy víkendového soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Dne 18. května t.r. se uskutečnilo v pořadí třetí mezinárodní taktické cvičení, poslední se uskuteční v září t.r. V letošním roce ještě zbývá pořídit poslední z požárních vozidel, dokončit analýzu systému společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně hranice. Projekt bude ukončen závěrečným setkáním v listopadu 2019, na kterém budou mj. projednány společné aktivity v době udržitelnosti projektu do roku 2025.

 
 

Zasedání Prezidia Euroregionu Silesia

07.05.2019, 14:07  

Dne 27. března 2019 se v Opavě uskutečnilo XXII. zasedání Prezidia Euroregionu Silesia, nejvyššího společného orgánu. Na tomto zasedání byla do funkce předsedkyně Euroregionu Silesia na období 1 roku zvolena paní Izabela Kalinowska, náměstkyně primátora Města Wodzisław Śląski, a do funkce místopředsedy pan Tomáš Navrátil, primátor Statutárního města Opava. Na zasedání byla schválena menší změna společných Stanov Euroregionu Silesia, projednány zprávy sekretariátů o činnosti českých a polských orgánů Euroregionu Silesia, záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a přípravy na nové období 2021-2027. Byly také projednány společné projekty české a polské části Euroregionu Silesia.

 
 

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v roce 2019

08.03.2019, 09:51  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia sdělujeme, že po ukončení 7. kola příjmu žádostí na začátku března 2019 pokračuje příjem žádostí v 8. kole, které bude ukončeno 3. září 2019. Doporučujeme všem žadatelům, aby s přípravou projektu začali včas a využili možnosti bezplatných konzultací na našich sekretariátech v Opavě a Ratiboři v předem dohodnutých termínech. Zároveň však upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.

 
 

Změny ve vedení Euroregionu Silesia

08.03.2019, 09:50  

Dne 7. února 2019 byl zvolen nový předseda české části Euroregionu Silesia, kterým se stal Ing. Tomáš Navrátil, primátor Statutárního města Opava. Místopředsedou i nadále zůstává Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Ostrava-Krásné Pole. Nové vedení polské části euroregionu bylo zvoleno dne 12. prosince 2018. Novým předsedou se stal pan Grzegorz Gryt, starosta Gminy Lyski, a místopředsedou pan Grzegorz Utracki, starosta Gminy Krzyżanowice.

 
 

Nová členská obec Euroregionu Silesia

08.03.2019, 09:49  

Novým členem Euroregionu Silesia se v únoru 2019 stala Obec Dobroslavice (okres Opava).

 
 

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

20.12.2018, 17:46  

V prosinci 2018 bylo vydáno 15. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

 
 

Příprava nového období 2021 - 2027

20.12.2018, 17:44  

V květnu 2018 Evropská komise zveřejnila první návrhy nařízení pro nadcházející období 2021 - 2027. Je potěšující, že do návrhu nařízení k Evropské územní spolupráci jsou poprvé v historii zakotveny i Fondy malých projektů. Tímto se Fondy malých projektů stanou legitimním nástrojem programů přeshraniční spolupráce.

 
 

20 let Euroregionu Silesia

05.10.2018, 15:11  

V září 2018 uběhlo 20 let od založení Euroregionu Silesia. U příležitosti tohoto významného výročí Euroregion Silesia připravil na 13. září 2018 mezinárodní konferenci v Ratiboři a kulturně-společenské setkání v Kravařích, vydal mimořádné číslo Bulletinu Euroregionu Silesia a česko-polský kalendář a vznikl také krátký film. Více informací najdete zde.

 
 

Bulletin Euroregionu Silesia

05.10.2018, 15:10  

Na začátku září 2018 bylo vydáno další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia. Jedná se již o 14. číslo tohoto česko-polského zpravodaje, které bylo u příležitosti 20. výročí Euroregionu Silesia tentokrát vydáno s mimořádným rozsahem 16 stran, a to ve třech samostatných jazykových mutacích - české, polské a anglické. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

 
 

Jednání Rady české části Euroregionu Silesia

05.10.2018, 15:09  

Dne 24. září 2018 se konalo 68. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém byla mj. schválena druhá změna rozpočtu na rok 2018, projednány záležitosti Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, příprava na nové období po roce 2020 a také vlastní projekty euroregionu.

 
 

Jednotky dobrovolných hasičů v Euroregionu Silesia zvyšují svou akceschopnost

05.10.2018, 15:08  

Po celý rok 2018 pokračuje pod vedením Euroregionu Silesia realizace projektu „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia", jehož cílem je zlepšení technického zázemí 22 českých a polských požárních jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. V první polovině roku byla pořízena 3 z plánovaných 4 nových požárních vozidel a hasičské vybavení různého typu, uskutečnilo se první mezinárodní taktické cvičení a dva turnusy společných víkendových soustředění všech jednotek v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. V září se pak uskutečnilo druhé z plánovaných čtyř cvičení a také pokračovala práce na analýze systému společné ochrany hraničních obcí na území Euroregionu Silesia. Projekt bude pokračovat i po celý rok 2019.

 
 

Výsledky 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

05.10.2018, 15:07  

Dne 14. června 2018 se v Opavě konalo 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 32 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také harmonogram předkládání a schvalování žádostí na rok 2019.

 
 

Výsledky 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

23.02.2018, 16:57  

Dne 15. února 2018 se v Ratiboři konalo 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 39 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

23.02.2018, 16:53  

Dne 8. února 2018 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, po kterém následovalo XXVI. zasedání Valné hromady.

 
 

Nová členská obec Euroregionu Silesia

23.02.2018, 16:52  

Novým členem Euroregionu Silesia se v prosinci 2017 stala obec Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín).

 
 

10. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

23.02.2018, 16:48  

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 se v Hradci Králové uskutečnilo 10. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny projekty v prioritní ose 3 a 4. Dále byl projednán aktuální stav implementace programu a výhled jeho vývoje v roce 2018, harmonogram výzev, plnění evaluačního plánu v roce 2017, problémy se systémem MS2014+ atd.. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Nová verze podrobného rozpočtu mikroprojektu

06.10.2017, 15:01  

Všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že od 5. kola příjmů žádostí je nutné pro podrobný rozpočet mikroprojektu, který je povinnou přílohou žádosti, použít novou verzi tohoto dokumentu. Tato je k dispozici zde.

 
 

Euroregion Silesia realizuje nové projekty

06.10.2017, 15:00  

Euroregion Silesia realizuje nové projekty schválené k financování ze tří různých prioritních os programu INTERREG V-A ČR - Polsko. READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia" (prioritní osa 1) je název projektu 9 obcí a gmin řízený českou částí Euroregionu Silesia jako vedoucím partnerem. Projekt, na který byla schválena dotace z prostředků Evropské unie ve výši 928 933 EUR (a pro české subjekty ještě dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 28 786 EUR), je zaměřen na vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 českých a polských požárních jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. Na společný projekt s názvem „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020" (prioritní osa 4) byla schválena dotace z Fondu mikroprojektů ve výši 34 542 EUR. Cílem projektu je další rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím aktualizace strategického dokumentu s výhledem na období od roku 2021+, zhodnocení jeho dosavadní implementace a realizace konkrétních aktivit přispívajících k udržování i dalšímu šíření zájmu o přeshraniční spolupráci. Obě části Euroregionu Silesia jsou také partnerem v projektu s názvem „Pohádková Odra" (prioritní osa 2), jehož nositelem je Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko se sídlem ve Fulneku. Na projekt byla schválena dotace z Fondu mikroprojektů ve výši 30 000 EUR.

 
 

Nové členské obce Euroregionu Silesia

06.10.2017, 14:59  

Novými členy Euroregionu Silesia se v září 2017 staly obce Vřesina (okres Opava) a Slatina (okres Nový Jičín).

 
 

Výsledky 4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

06.10.2017, 14:57  

Dne 7. září 2017 se v Opavě konalo 4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 36 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Polsko-česko-slovenský EuroInstitut (EURO-IN)

15.06.2017, 18:39  

Dne 23. května 2017 se v Třinci uskutečnilo další zasedání tzv. Programové rady, která pracuje na založení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání - polsko-česko-slovenského EuroInstitutu (zkráceně EURO-IN) po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. Jedná se o aktivitu polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko a Institutu EuroSchola se sídlem v Třinci, ke které se již v roce 2014 připojily také obě strany Euroregionu Silesia. V červnu 2015 byla mezi všemi spolupracujícími subjekty podepsána dohoda o další spolupráci na přípravě založení tohoto mezinárodního centra a v současné době práce pokračují v rámci nového projektu s názvem „EURO-IN.NET. Rozvíjení a posilování partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu". Další informace o této aktivitě najdete na stránkách www.euro-in.org.

 
 

Výsledky 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

15.06.2017, 18:38  

Dne 20. dubna 2017 se v Ratiboři konalo 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 27 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také upravený harmonogram předkládání a schvalování žádostí na rok 2018.

 
 

8. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

15.06.2017, 18:37  

Dne 29. března 2017 se v Ostravě uskutečnilo 8. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny tzv. vlajkové projekty v prioritní ose 2 a 3 a projekty silniční infrastruktury v prioritní ose 2. Dále byl projednán aktuální stav implementace programu, záležitosti jeho Komunikační strategie a problémy se systémem MS2014+. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2017

28.03.2017, 09:17  

Dne 26. ledna 2017 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala a schválila rozpočet na rok 2017. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Nové členské obce Euroregionu Silesia

28.03.2017, 09:16  

Novými členy Euroregionu Silesia se v lednu 2017 stalo Město Bílovec a obce Darkovice a Chuchelná.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

28.03.2017, 09:10  

Dne 26. ledna 2017 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, po kterém následovalo XXV. zasedání Valné hromady.

 
 

Výsledky 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

02.01.2017, 09:21  

Dne 20. prosince 2016 se v Opavě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 40 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také upravený harmonogram předkládání a schvalování žádostí na celý rok 2017.

 
 

7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

02.01.2017, 09:20  

Dne 8. prosince 2016 se v Harrachově uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny projekty v prioritní ose 2 a 4 a další záležitosti programu. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Jednání Rady Euroregionu Silesia - CZ

02.01.2017, 09:19  

Dne 6. prosince 2016 se konalo 64. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Výsledky 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

17.08.2016, 16:33  

Dne 4. srpna 2016 se v Ratiboři konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednání 38 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také harmonogram předkládání a schvalování žádostí pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

 
 

Upozornění na jazykové verze žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

22.04.2016, 10:44  

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia, že jazykové verze projektové žádosti se liší podle typu mikroprojektu. U mikroprojektu typu A (s Vedoucím partnerem) se v obou jazycích, t.z. v českém i polském jazyce vyplňuje kompletní projektová žádost, u mikroprojektu typu B a C se dvojjazyčně vyplňují pouze některé části projektové žádosti. Podrobné informace k projektové žádosti najdete zde.

 
 

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

31.03.2016, 19:13  

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. 1. kolo výzvy bude trvat do 16. května 2016, žádosti zaregistrované v tomto kole budou projednány dne 28. července 2016. Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Celý text výzvy najdete zde. Podrobné informace o Fondu mikroprojektů najdete zde.

 
 

Zasedání pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:58  

Dne 25. ledna 2016 se v Opavě konalo jednání společné pracovní skupiny pro implementaci. Pracovní skupina projednala záležitosti aktualizace strategického dokumentu a zejména pak konkrétní aktivity a projekty pro 1. akční plán pro období 2016 - 2017.

 
 

Změny v orgánech Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:57  

V lednu 2016 byly Valnou hromadou schváleny změny v orgánech české části Euroregionu Silesia. Bylo schváleno nové složení Rady a do funkce předsedy Rady byl zvolen Ing. Radim Křupala, primátor Statutárního města Opavy. Valné hromady obou částí Euroregionu Silesia schválily také změny ve složení Prezidia, které je nejvyšším společným česko-polským orgánem euroregionu. Aktuální složení orgánů Euroregionu Silesia najdete zde.

 
 

Fond mikroprojektů 2007 – 2013 v Euroregionu Silesia ukončen

10.12.2015, 11:00  

V září 2015 byl po 7,5 letech ukončen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který byl součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Fond byl zahájen v dubnu 2008, kdy byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Celkem bylo schváleno k financování 505 projektů českých a polských žadatelů z území Euroregionu Silesia. Úspěšnost žadatelů byla téměř 82 %. Alokace na mikroprojekty byla vyčerpána na 99 %. Souhrnnou statistiku najdete zde.

 
 

Když se řekne Euroregion Silesia

07.07.2015, 17:26  

V červnu 2015 byl ukončen projekt s názvem „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme", který byl financován z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Jeho cílem bylo přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia jako významné česko-polské přeshraniční struktury, většímu porozumění jeho téměř sedmnáctileté činnosti a nasměrování jeho dalšího rozvoje v nejbližších letech. V rámci projektu se uskutečnilo česko-polské setkání a byla zahájena implementace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020". Dále byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia č. 12, který je k dispozici v české a polské verzi zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři, a výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014. Všechny informace o projektu a jeho výstupy najdete zde.

 
 

EURO-IN - polsko-česko-slovenský EuroInstitut

07.07.2015, 17:25  

Dne 30. června 2015 zástupci české i polské strany Euroregionu Silesia slavnostně podepsali dohodu o spolupráci při budování polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Tuto dohodu uzavřeli s polskou stranou Euroregionu Těšínské Slezsko (Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza" se sídlem v Cieszynie), Institutem EuroSchola z Třince, Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Slezskou univerzitou v Katovicích a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. K slavnostnímu podpisu dohody došlo v Katowicích na závěrečné konferenci projektu s názvem „EURO-IN - budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra vzdělávání - EuroInstitutu".

 
 

Jubilejní zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci

13.12.2014, 22:39  

Ve dnech 14. - 15. října 2014 se v Třinci konalo jubilejní 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tomuto zasedání předcházela hodnotící konference věnovaná 20. výročí vzniku této komise a 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Obou akcí se aktivně zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro euroregiony, kteří mezivládní komisi mj. představili analýzu systémových problémů česko-polské přeshraniční spolupráce zpracovanou v rámci projektu EUREGIO PL-CZ a společný vlajkový projekt zaměřený na česko-polskou spolupráci mládeže. Celé znění závěrečného protokolu je k dispozici zde.

 
 

Vyšel turistický průvodce „Víkend v Euroregionu Silesia“

13.12.2014, 22:36  

„Víkend v Euroregionu Silesia" je název turistického průvodce vydaného v rámci stejnojmenného projektu. Tento obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tematických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Euroregionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend. Průvodce v české verzi je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu v Opavě a ve všech jazykových verzích v elektronické podobě je ke stažení zde.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2020 | kontakty