Novinky

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 pokračuje

28.03.2017, 09:18  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia sdělujeme, že příjem žádostí ve 4. kole bude ukončen 29. května 2017. Další termíny příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde. Na základě neuspokojivých výsledků kontroly přijatelnosti žádostí předložených v předcházejících kolech doporučujeme všem žadatelům, aby s přípravou projektu začali včas a využili možnosti bezplatných konzultací na našich sekretariátech v Opavě a Ratiboři v předem dohodnutých termínech. Zároveň však upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2017

28.03.2017, 09:17  

Dne 26. ledna 2017 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala a schválila rozpočet na rok 2017. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Nové členské obce Euroregionu Silesia

28.03.2017, 09:16  

Novými členy Euroregionu Silesia se v lednu 2017 stalo Město Bílovec a obce Darkovice a Chuchelná.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

28.03.2017, 09:10  

Dne 26. ledna 2017 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, po kterém následovalo XXV. zasedání Valné hromady.

 
 

Výsledky 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

02.01.2017, 09:21  

Dne 20. prosince 2016 se v Opavě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 40 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také upravený harmonogram předkládání a schvalování žádostí na celý rok 2017.

 
 

7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

02.01.2017, 09:20  

Dne 8. prosince 2016 se v Harrachově uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny projekty v prioritní ose 2 a 4 a další záležitosti programu. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Jednání Rady Euroregionu Silesia - CZ

02.01.2017, 09:19  

Dne 6. prosince 2016 se konalo 64. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Nová verze podrobného rozpočtu mikroprojektu

17.08.2016, 16:34  

Všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že od 2. kola příjmů žádostí je nutné pro podrobný rozpočet mikroprojektu, který je povinnou přílohou žádosti, použít novou verzi tohoto dokumentu. Tato je k dispozici zde.

 
 

Výsledky 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

17.08.2016, 16:33  

Dne 4. srpna 2016 se v Ratiboři konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednání 38 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také harmonogram předkládání a schvalování žádostí pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

 
 

Upozornění na jazykové verze žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

22.04.2016, 10:44  

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia, že jazykové verze projektové žádosti se liší podle typu mikroprojektu. U mikroprojektu typu A (s Vedoucím partnerem) se v obou jazycích, t.z. v českém i polském jazyce vyplňuje kompletní projektová žádost, u mikroprojektu typu B a C se dvojjazyčně vyplňují pouze některé části projektové žádosti. Podrobné informace k projektové žádosti najdete zde.

 
 

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

31.03.2016, 19:13  

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. 1. kolo výzvy bude trvat do 16. května 2016, žádosti zaregistrované v tomto kole budou projednány dne 28. července 2016. Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Celý text výzvy najdete zde. Podrobné informace o Fondu mikroprojektů najdete zde.

 
 

Zasedání pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:58  

Dne 25. ledna 2016 se v Opavě konalo jednání společné pracovní skupiny pro implementaci. Pracovní skupina projednala záležitosti aktualizace strategického dokumentu a zejména pak konkrétní aktivity a projekty pro 1. akční plán pro období 2016 - 2017.

 
 

Změny v orgánech Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:57  

V lednu 2016 byly Valnou hromadou schváleny změny v orgánech české části Euroregionu Silesia. Bylo schváleno nové složení Rady a do funkce předsedy Rady byl zvolen Ing. Radim Křupala, primátor Statutárního města Opavy. Valné hromady obou částí Euroregionu Silesia schválily také změny ve složení Prezidia, které je nejvyšším společným česko-polským orgánem euroregionu. Aktuální složení orgánů Euroregionu Silesia najdete zde.

 
 

Přestěhování Společného sekretariátu programu INTERREG V-A ČR – Polsko

10.12.2015, 11:03  

V průběhu prosince 2015 dojde k přestěhování Společného sekretariátu do nových prostor na adrese Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc.

 
 

Fond mikroprojektů 2007 – 2013 v Euroregionu Silesia ukončen

10.12.2015, 11:00  

V září 2015 byl po 7,5 letech ukončen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který byl součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Fond byl zahájen v dubnu 2008, kdy byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Celkem bylo schváleno k financování 505 projektů českých a polských žadatelů z území Euroregionu Silesia. Úspěšnost žadatelů byla téměř 82 %. Alokace na mikroprojekty byla vyčerpána na 99 %. Souhrnnou statistiku najdete zde.

 
 

Když se řekne Euroregion Silesia

07.07.2015, 17:26  

V červnu 2015 byl ukončen projekt s názvem „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme", který byl financován z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Jeho cílem bylo přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia jako významné česko-polské přeshraniční struktury, většímu porozumění jeho téměř sedmnáctileté činnosti a nasměrování jeho dalšího rozvoje v nejbližších letech. V rámci projektu se uskutečnilo česko-polské setkání a byla zahájena implementace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020". Dále byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia č. 12, který je k dispozici v české a polské verzi zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři, a výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014. Všechny informace o projektu a jeho výstupy najdete zde.

 
 

EURO-IN - polsko-česko-slovenský EuroInstitut

07.07.2015, 17:25  

Dne 30. června 2015 zástupci české i polské strany Euroregionu Silesia slavnostně podepsali dohodu o spolupráci při budování polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Tuto dohodu uzavřeli s polskou stranou Euroregionu Těšínské Slezsko (Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza" se sídlem v Cieszynie), Institutem EuroSchola z Třince, Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Slezskou univerzitou v Katovicích a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. K slavnostnímu podpisu dohody došlo v Katowicích na závěrečné konferenci projektu s názvem „EURO-IN - budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra vzdělávání - EuroInstitutu".

 
 

Jubilejní zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci

13.12.2014, 22:39  

Ve dnech 14. - 15. října 2014 se v Třinci konalo jubilejní 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tomuto zasedání předcházela hodnotící konference věnovaná 20. výročí vzniku této komise a 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Obou akcí se aktivně zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro euroregiony, kteří mezivládní komisi mj. představili analýzu systémových problémů česko-polské přeshraniční spolupráce zpracovanou v rámci projektu EUREGIO PL-CZ a společný vlajkový projekt zaměřený na česko-polskou spolupráci mládeže. Celé znění závěrečného protokolu je k dispozici zde.

 
 

Vyšel turistický průvodce „Víkend v Euroregionu Silesia“

13.12.2014, 22:36  

„Víkend v Euroregionu Silesia" je název turistického průvodce vydaného v rámci stejnojmenného projektu. Tento obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tematických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Euroregionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend. Průvodce v české verzi je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu v Opavě a ve všech jazykových verzích v elektronické podobě je ke stažení zde.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2017 | kontakty