Činnost Euroregionu Silesia v oblasti cestovního ruchu

Záhy po svém založení zahájil Euroregion Silesia aktivity v oblasti cestovního ruchu s cílem propagovat své území, zvýšit zájem turistů o tuto příhraniční oblast a podpořit rozvoj přeshraničního cestovního ruchu.

V letech 2001 - 2005 euroregion na sebe převzal roli koordinátora při účasti na veletrzích cestovního ruchu. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se podílel na organizačním a finančním zajištění prezentace svého území na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně, Holiday World v Praze, Tour Salon v Poznani či ITF SlovakiaTour v Bratislavě. Společnou česko-polskou expozicí na těchto veletrzích euroregion ukázal jednu z možností propagace příhraničního území, kde státní hranice nemá většího významu.

Díky svým zkušenostem v oblasti příhraničního turismu byla česká část euroregionu přizvána také do poradního sboru pro rozvoj cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, kde působila v letech 2003 - 2006.

V letech 2004 - 2006 se Euroregion Silesia spolu s ratibořským okresem zapojil do mezinárodního projektu s názvem „Tour.com". Tento projekt, který byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Iniciativy INTERREG IIIC (meziregionální spolupráce) a do kterého se zapojili partneři ze čtyř zemí (kromě polských a českých také partneři z Německa a Francie), byl zaměřen na problematiku cestovního ruchu v evropských příhraničních regionech. Na 4. mezinárodním setkání všech partnerů projektu, které se uskutečnilo ve dnech 25. - 29. dubna 2006 v Ratiboři a Opavě, byla projednána témata turistických informačních center, kongresové turistiky, destinačního managementu, vojenských památek a také přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

V roce 2005 se česká část Euroregionu Silesia spolu s dalšími deseti partnery z šesti evropských zemí zapojila do mezinárodního projektu s názvem „E-learning Tools in Destination Management" (E-learningové nástroje v destinačním managementu), financovaného z programu Leonardo da Vinci. Cílem projektu bylo vyvinout a zavést nový vzdělávací program v oblasti cestovního ruchu, a to jak pro pracovníky veřejné správy zabývající se cestovním ruchem, tak pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu.

Protože se území Euroregionu Silesia může pyšnit velkým množstvím hradů a zámků, v roce 2002 euroregion vydal publikaci s názvem „Hrady a zámky Euroregionu Silesia". „Dědictví, které nám zůstalo, je společnou pozůstalostí tohoto vskutku půvabného a ojedinělého zákoutí Evropy. Zákoutí, kde se protínají a budou protínat vlivy tří různých jazyků a kultur: polské, české a německé. Na tuto skutečnost nesmíme zapomínat, hlavně nyní v období sjednocující se Evropy". (ukázka z úvodu publikace).

Mnoho projektů z oblasti cestovního ruchu na území Euroregionu Silesia bylo realizováno díky finančním prostředkům Evropské unie v rámci „fondů malých projektů", které jako součásti programů česko-polské přeshraniční spolupráce byly a jsou spravovány euroregiony. Z tzv. Společného fondu malých projektů v Euroregionu Silesia, který byl součástí programu Phare CBC (Cross-Border Cooperation = přeshraniční spolupráce), byla např. financována příprava projektu příhraniční cyklistické stezky č. 55. Šest partnerů z řad obcí a měst na české straně Euroregionu Silesia v čele s městem Opava uzavřelo v roce 2002 smlouvu o spolupráci, kterou se zavázali ke společné přípravě a realizace cyklistické stezky, která je součástí trasy zvané „Slezská magistrála". Zástupci Euroregionu Silesia měli možnost tento projekt bezpečné, komfortní a atraktivní cyklistické stezky ve Slezsku podél polské hranice představit také v Bruselu v rámci doprovodných akcí týdne evropských regionů a měst OPEN DAYS 2006.

Příkladem propagace přeshraničního cestovního ruchu na území Euroregionu Silesia jsou společné česko-polské propagační materiály nabízející turistům vyžití na obou stranách hranice, např. soubor informačních letáků popisující turistické atraktivity na území mezi arborety v Novém Dvoře u Opavy a v polské Ratiboři, který vznikl v rámci opavsko-ratibořského projektu „Od arboreta k arboretu", či průvodce pro turisty včetně map turistických stezek a cyklotras s názvem „Pěšky i na kole po Opavsku a Ratibořsku".

Díky aktivitám obcí, měst a powiatů Euroregionu Silesia v oblasti cestovního ruchu je dnes k dispozici velké množství turistických produktů, jejichž cílem je ukázat, že i česko-polské příhraničí, ke kterému historie nebyla nikdy příliš ohleduplná, je atraktivní turistickou destinací. Úkolem Euroregionu Silesia nyní je tyto produkty nabídnout a přilákat nejen domácí návštěvníky, ale i turisty z jiných evropských zemí. Novou výzvou pro česko-polské euroregiony je možnost financování projektů zaměřených na propagaci cestovního ruchu z prostředků programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 pro období 2007 - 2013 i mimo území České republiky a Polska.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty