Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020

Jedná se o společný projekt obou částí Euroregionu Silesia, schválený v září 2017 k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko v rámci prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit". V projektu česká část Euroregionu Silesia plní funkci vedoucího partnera a polská část funkci partnera.

Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 40 638,72 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 34 542,91 EUR, tj. 85 %. Polský partner může dále dostat dotaci ze státního rozpočtu PR ve výši 5 %.

Cílem projektu, realizovaného od ledna 2018 do dubna 2019, je další rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím aktualizace dokumentu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020" s výhledem na období od roku 2021+, zhodnocení jeho dosavadní implementace a realizace konkrétních aktivit přispívajících k udržování i dalšímu šíření zájmu o přeshraniční spolupráci.

xxx

AKTIVITY PROJEKTU

Aktualizace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

První společný strategický dokument Euroregionu Silesia byl zpracován v období duben 2013 – březen 2014 a nyní se ukazuje potřeba jeho aktualizace. Aktualizována bude jak obsáhlá analytická část dokumentu, tak část návrhová, a to s výhledem na období od roku 2021+. Aktualizace bude provedena projektovým týmem ve spolupráci s pracovní skupinou pro implementaci Strategie, ustavenou v roce 2014, a s pomocí externích konzultantů. Výstupem bude aktualizovaný dokument v české a polské verzi v tištěné i elektronické podobě a informační leták.

Implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

Pro zajištění implementace Strategie byla v březnu 2014 ustavena společná česko-polská pracovní skupina, jejímž úkolem je zpracování akčních plánů, zajištění podmínek pro aktualizaci strategického dokumentu a kontrola a informování o naplňování definovaných cílů. V rámci projektu se uskuteční 4 jednání pracovní skupiny pro implementaci Strategie, na kterých bude provedena analýza stávajícího stavu Strategie, zhodnoceno její naplňování a projednány návrhy pro její aktualizaci. Dále se uskuteční 2 pracovní tematická setkání zainteresovaných subjektů k vybraným opatřením návrhové části Strategie.

Realizace vybraných opatření Strategie rozvoje ER Silesia

V rámci projektu budou realizovány aktivity vycházející z vybraných opatření Strategie zaměřených na aktivizaci a rozšíření členské základny ER Silesia, jeho propagaci a rozvoj spolupráce (části V. návrhové části Strategie). Jedná se o tyto aktivity:

  • vydání 4 čísel Bulletinu Euroregionu Silesia
  • vydání 2 zpráv o činnosti Euroregionu Silesia
  • společné setkání členských obcí a přidružených subjektů ER Silesia
  • závěrečný hodnotící workshop

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty