Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání

Ještě na počátku 90. let minulého století byl pojem „přeshraniční spolupráce“ pro většinu z nás pojmem neznámým, bezobsažným, nezajímavým. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Evropská unie si proto jako jeden z cílů své regionální politiky vytkla překonání těchto umělých bariér, vybudování dobrých sousedských vztahů a zejména pak zajištění stejné kvality života v příhraničí, jakou mají lidé ve vnitrozemí.

Významnou roli v rozvoji přeshraničních kontaktů hrají bezesporu školy. Děti a mládež neznají předsudky, které vůči přeshraničním sousedům mají mnozí dospělí, ve svých kontaktech jsou bezprostřední, spontánní. Mají chuť poznávat nové lidi, touží po nových zážitcích, po vybočení z běžného školního stereotypu. Bohužel, nedostatek finančních prostředků, s kterým se všechny školy potýkaly a potýkají, a také obava mnohých pedagogů z neznámého zpočátku nedovolovala školám rozvinout spolupráci s partnery na druhé straně hranice v plné šíři. Dnes je tomu ale už jinak díky finanční podpoře přeshraniční spolupráce ze strany EU a řadě odborníků, kteří jsou připraveni pomoci školám a dalším institucím tyto prostředky získat.

K hlavním aktérům přeshraniční spolupráce patří euroregiony, pro které je podpora rozvoje příhraničí a vzájemných přeshraničních kontaktů podstatou jejich existence a hlavním cílem jejich činnosti. Díky mnohaletým zkušenostem jsou manažeři euroregionů v současné době schopni nabídnout zájemcům o přeshraniční spolupráci širokou škálu služeb – od vyhledání vhodného partnera na druhé straně hranice až po pomoc při zpracování žádosti o grant či jeho vyúčtování. Důležitá je přitom skutečnost, že tyto služby jsou neziskovým subjektům vesměs nabízeny zdarma.

Jako konkrétní nástroje finanční podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU lze uvést již ukončený program Phare CBC (CBC = Cross-Border Cooperation), programy v rámci Iniciativy INTERREG IIIA či operační programy přeshraniční spolupráce pro období 2007-2013. Menší projekty v oblasti vzdělávání jsou financovány prostřednictvím speciálních fondů, které tvoří nedílnou součást těchto programů a jsou spravovány právě euroregiony. Díky vzájemné spolupráci škol či jiných subjektů činných v oblasti vzdělávání a euroregionálních manažerů tak mohly být realizovány mnohé projekty, z nichž některé najdete níže. Tyto projekty jsou ukázkou, jak různorodá může být přeshraniční spolupráce, jak lze obohatit zdánlivě všední školní výuku, sportovní kurz či školu v přírodě. Jsou příkladem toho, že realizátory přeshraničních projektů mohou být i malé školy s nepříliš početným týmem pedagogů a že není čeho se bát. Vždyť přeshraniční spolupráce už dnes pro nás není ničím neznámým.

Ing. Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty