Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020

Euroregion Silesia byl ustaven v září 1998 na základě smlouvy o spolupráci mezi českým a polským sdružením. Hlavním předmětem jeho činnosti je podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničních regionech polského a českého Slezska a severní Moravy s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak jeho plynulou integraci v rámci Evropské unie. Naplňování tohoto předmětu činnosti a dosavadní rozvoj Euroregionu Silesia od jeho vzniku byl však spíše řízen objektivními podmínkami než vlastními potřebami definovanými ve vlastních plánovacích dokumentech euroregionu. Zahájení systematické finanční podpory česko-polské přeshraniční spolupráce ze strany EU v podobě samostatných programů (Phare CBC 1999-2003, INTERREG IIIA 2004-2006, OPPS 2007-2013), delegování správy „fondu malých projektů" jako nedílné součásti těchto programů na euroregiony, zřízení samostatné pracovní skupiny pro euroregiony v rámci „Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci" v čele s Euroregionem Silesia, vstup České republiky a Polska do EU i Schengenského prostoru - to vše utvářelo objektivní podmínky, které předurčily činnost Euroregionu Silesia v první dekádě jeho existence, přispěly k jeho výraznému rozvoji a stabilizaci jeho existence a scházející plánovací dokumentace nebyla prvkem jeho stagnace či nesprávných strategických rozhodnutí.

S nastávajícím novým obdobím po roce 2013 si však orgány Euroregionu Silesia uvědomily potřebu strategického plánování, a proto přistoupily ke zpracování historicky prvního strategicko-plánovacího dokumentu, který by představoval systémový nástroj koordinace a řízení další činnosti a rozvoje euroregionu. Tento dokument byl zpracován v období duben 2013 – březen 2014, a to v úzké spolupráci obou sekretariátů euroregionu, českého externího zpracovatele a polského konzultanta, společné řídící skupiny a čtyř společných tematických pracovních skupin.

Obsáhlá analytická část dokumentu prostřednictvím mapovací studie poskytuje velké množství informací z obou stran hranice, a to jak obecných, které bezpochyby přispějí k porozumění základních rozdílů v obou zemích (např. v oblasti školství, silničního hospodářství apod.), tak konkrétních vztahujících se k území euroregionu. Zpracovaná mapovací studie tak má zároveň podobu „česko-polského kompendia“, které nabízí souhrn mnoha užitečných informací. Provedené dotazníkové šetření a prezentace jeho výstupů pak přispívají k získání informací o povědomí a vnímání přeshraniční spolupráce i euroregionu.

Návrhová část dokumentu, která vychází ze zpracované mapovací studie, dotazníkového šetření a zpracovaných SWOT analýz, definuje vize, strategické cíle a opatření nezbytná jak pro zajištění rozvoje území a kvality života obyvatel Euroregionu Silesia, tak pro institucionální zajištění rozvoje euroregionu. Příklady konkrétních projektů a aktivit pak představují způsob jak vytyčené cíle a opatření naplňovat.

Při tvorbě návrhové části strategie byly zohledněny potřeby, na jejichž uspokojení může mít Euroregion Silesia přímý či nepřímý vliv, zároveň však jsou zde uvedeny návrhy, na které Euroregion Silesia vliv nemá, které ale považuje z hlediska strategického rozvoje svého území za důležité (např. v oblasti dopravní infrastruktury). Mezi nositeli konkrétních navrhovaných projektů či aktivit tedy není jen euroregion, ale i další příslušné subjekty.

Implementace strategického dokumentu bude zajišťována společnou pracovní skupinou pro implementaci strategie, a to prostřednictvím 2 – 3letých akčních plánů a dvojí aktualizací.

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby v maximální možné míře přispíval naplňování definovaných cílů a opatření klíčových oblastí rozvoje, a tím k naplnění strategické vize Euroregionu Silesia stát se „prosperujícím česko-polským regionem, který podporuje ideu evropské jednoty a společně rozvíjí svou budoucnost na základě partnerské spolupráce“

Své připomínky ke strategickému dokumentu můžete zasílat na sekretariáty Euroregionu Silesia

xxx
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty