Euroregion Silesia jako ESÚS

Protože Euroregion Silesia je pouze smlouvou o spolupráci mezi českým sdružením s názvem „Euroregion Silesia – CZ“ a polským sdružením „Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry“ a jako takový tedy nemá právní subjektivitu, byla již v roce 2007 na úrovni Prezidia euroregionu zahájena diskuse o možnosti vytvoření evropského seskupení s právní subjektivitou. Ukázalo se však, že informace o tomto novém nástroji přeshraniční spolupráce dostupné v té době ještě nejsou natolik dostatečné, aby Prezidium mohlo v této diskusi pokračovat. V současné době je však již k dispozici dostatečné množství informací z mnoha evropských zemí, příslušná česká i polská legislativa a také první pokusy o ustavení seskupení v ČR a Polsku, ke kterým patří zejména společná iniciativa Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje s názvem „ESÚS TRITIA“ nebo iniciativy Euroregionu Nisa či Glacensis. Prezidium Euroregionu Silesia na svém XVI. zasedání dne 16. března 2012 tedy doporučilo v diskusi o možnosti založení vlastního ESÚS pokračovat a v této souvislosti doporučilo ustavit společnou pracovní skupinu, která by připravila podklady pro rozhodnutí orgánů euroregionu v této věci.

Pracovní skupina Euroregionu Silesia pro záležitosti ESÚS

Společná česko-polská pracovní skupina pro záležitosti evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 25.9.2012. Jejím úkolem je připravit podklady pro rozhodnutí orgánů Euroregionu Silesia ve věci případného založení ESÚS. Po vyhodnocení prvního roku činnosti pracovní skupiny Prezidium Euroregionu Silesia rozhodlo o prodloužení její činnosti do 31.12.2015.

Pracovní skupina je složena ze zástupců členů české a polské části Euroregionu Silesia, zástupců obou sekretariátů a zástupců Euroregionu Těšínské Slezsko v roli pozorovatelů. Na jednotlivá jednání pracovní skupiny pak mohou být přizváni různí experti.

Dne 22. října 2012 se konalo první zasedání pracovní skupiny, které mělo za úkol podrobně seznámit členy pracovní skupiny se základní problematikou ESÚS. Byla představena základní evropská, česká a polská legislativa, vysvětlen pojem ESÚS včetně jeho základních dokumentů, orgánů, postupů při jeho zřízení apod. Byl předložen aktuální seznam již založených evropských seskupení a uvedeny konkrétní příklady.

Dne 27. března 2013 se konalo druhé zasedání pracovní skupiny. Na tomto zasedání byly předloženy informace o registraci prvního evropského seskupení v Polsku – ESÚS TRITIA se sídlem v Cieszynie. Toto seskupení, založené Moravskoslezským krajem, Slezským vojvodstvím, Opolským vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem, bylo oficiálně zaregistrováno dne 25.2.2013. Na zasedání pracovní skupiny pak byly podrobně prezentovány zkušenosti polsko-slovenského Euroregionu Tatry, který v současné době zakládá ESÚS TATRY (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.).

xxx
xxx
xxx

Národní legislativa k ESÚS

Národní legislativa, kterou se provádí příslušné Nařízení v České republice a Polsku, je k dispozici od roku 2009.

V České republice je od června 2009 platná změna zákona o podpoře regionálního rozvoje, do kterého byla přidána samostatná část pátá s názvem Evropské seskupení pro územní spolupráci blíže specifikující postupy při vzniku, činnosti a zániku ESUS se sídlem v ČR, a dále změna zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o státní statistické službě, do kterých bylo nutné doplnit tento typ subjektu.

V Polsku vstoupil v lednu 2009 v platnost samostatný zákon o evropském seskupení pro územní spolupráci.

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty