Dokumentace Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

Dokumentace pro předkládání mikroprojektů

Projektová žádost

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. V záložce „Seznam programů a výzev“ žadatel vybere program INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v kterém si následně vybere výzvu v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Tato výzva je určena pro všechny typy mikroprojektů (A, B i C) a ve své základní podobě je dvojjazyčná, t.z. obsahuje pole k vyplnění v českém i polském jazyce.

U mikroprojektu typu A (s Vedoucím partnerem) se v obou jazycích, t.z. v českém i polském jazyce vyplňuje kompletní projektová žádost.

U mikroprojektu typu B a C se dvojjazyčně vyplňují pouze tyto části projektové žádosti:

 • v záložce „Projekt“:
  • pole Název projektu
  • pole Anotace projektu
 • v záložce „Popis projektu“:
  • pole Co je cílem projektu?
  • pole Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
  • pole Cílová skupina projektu
 • v záložce „Přeshraniční spolupráce“: všechna pole
 • v záložce „Přeshraniční dopad“: všechna pole

Do všech ostatních povinných (žlutých) polí vyžadujících text v polském jazyce se uvede pomlčka tak, aby kontrolní systém aplikace toto pole vnímal jako vyplněné, nehlásil chybu a umožnil finalizaci žádosti.

Základní informace k práci s webovým portálem MS2014+ najdete v příloze č. 10 Směrnice pro žadatele (viz níže).

Směrnice pro žadatele

Přílohy směrnice pro žadatele

Příloha č. 1: Přehled závazných indikátorů v rámci zastřešujícího projektu „Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“
Příloha č. 2: Seznam polských způsobilých žadatelů
Příloha č. 3a: Dohoda o spolupráci na mikroprojektu – typ A (CZ verze) platná od 8.11.2018
Příloha č. 3a: Dohoda o spolupráci na mikroprojektu – typ A (PL verze) platná od 8.11.2018
Příloha č. 3b: Čestné prohlášení partnera o účasti na realizaci mikroprojektu – typ B a C
Příloha č. 4: Hodnotící tabulka mikroprojektu
Příloha č. 5: Popis indikátorů výstupů
Příloha č. 6: Způsobilost výdajů na české straně
Příloha č. 6a: Způsobilost výdajů na české straně - Přehled hodinových sazeb pro pracovníky v projektech (platný od 1.3.2019)
Příloha č. 7: Způsobilost výdajů na polské straně
Příloha č. 8: Podrobná pravidla pro způsobilost výdajů a způsob jejich vykazování
Příloha č. 9a: Čestné prohlášení českého Vedoucího partnera / partnera – typ A (platné od 1.3.2019)
Příloha č. 9b: Čestné prohlášení českého žadatele – typ B, C (platné od 1.3.2019)
Příloha č. 10: Základní informace k webovému portálu MS2014+
Příloha č. 11: Vzor projektové žádosti (typ A, B, C)
Příloha č. 12: Průvodce přípravou projektové žádosti předkládané do prioritní osy 2
Příloha č. 13: Průvodce přípravou projektové žádosti předkládané do prioritní osy 3
Příloha č. 14: Průvodce přípravou projektové žádosti předkládané do prioritní osy 4
Příloha č. 15: Seznam povinných příloh k projektové žádosti (typ A, B, C) – CZ subjekty
Příloha č. 15: Seznam povinných příloh k projektové žádosti (typ A, B, C) – PL subjekty
Příloha č. 16: Check-list pro kontrolu přijatelnosti
Příloha č. 17a: Vzor smlouvy o financování mikroprojektu (typ A) - platný od 1.3.2019
Příloha č. 17b: Vzor smlouvy o financování mikroprojektu (typ B a C) - platný od 1.3.2019
Příloha č. 18: Zmocnění k podpisu projektové žádosti
Příloha č. 19: Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti

Přílohy k seznamu povinných příloh (k příloze č. 15 Směrnice pro žadatele)

Příloha č. 1a: Podrobný rozpočet mikroprojektu
Příloha č. 1b: Pokyny k sestavení podrobného rozpočtu mikroprojektu
Příloha č. 2: Tabulka pro mikroprojekty vytvářející příjmy
Příloha č. 3: Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č. 4: Informace o plánované praktické využitelnosti studie, strategie, plánu (platné od 8.11.2018)

Dokumentace pro hodnocení a schvalování mikroprojektů

Dokumentace pro realizaci a ukončení mikroprojektů

Příručka pro konečné uživatele

Přílohy Příručky pro konečné uživatele:

Příloha č. 1: Formulář Identifikace bankovního účtu KU / VP
Příloha č. 2: Tabulka odvodů (finanční opravy při porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek a sankce za porušení pravidel publicity)
Příloha č. 3a: Check-list pro kontrolu na místě/monitorovací návštěvu
Příloha č. 3b: Check-list pro kontrolu veřejné zakázky
Příloha č. 4a: Formulář Závěrečné zprávy za mikroprojekt typu B/C
Příloha č. 4b: Formulář Závěrečné zprávy za dílčí část mikroprojektu typu A
Příloha č. 5a: Čestné prohlášení k Žádosti o platbu za mikroprojekt typu B/C
Příloha č. 5b: Čestné prohlášení k Žádosti o platbu za dílčí část mikroprojektu typu A
Příloha č. 6: Čestné prohlášení k nákladům na cestování a ubytování (jen v případě, že náklady na zaměstnance jsou nárokovány na základě paušální sazby)
Příloha č. 7: Check-list pro výběr mikroprojektu k předkládání zpráv o udržitelnosti
Příloha č. 8: Check-list pro formální kontrolu předložené dílčí ZoR a SoD
Příloha č. 9: Check-list pro kontrolu způsobilosti výdajů
Příloha č. 10: Check-list pro formální kontrolu předložené souhrnné ZoR a ŽoP

Další dokumenty

 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty