Publicita

Příjemce dotace je povinen zajistit dostatečnou publicitu projektu a účasti evropských prostředků na jeho realizaci:

 • publicita projektu - konkrétní opatření uvádí žadatel v projektové žádosti, Euroregionální řídící výbor nebo Správce Fondu mikroprojektů může požadovat rozšíření těchto opatření, pokud jsou evidentně nedostatečná
  • povinné opatření dle přílohy č. XII Nařízení (EU) č. 1303/2013: informace o projektu na internetových stránkách příjemce dotace, pokud existují
 • publicita účasti evropských prostředků - konkrétní opatření jsou předepsána:
  • symbol Evropské unie (v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze II prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 821/2014) s odkazem na Evropskou unii (t.z. slovní spojení „Evropská unie") a na Evropský fond pro regionální rozvoj
  • logo Programu

Dokumenty a loga:

Vyobrazení log povinné publicity:

Vyobrazení log povinné publicity pro malé propagační předměty:

Vyobrazení nebarevného provedení log:

Vyobrazení nebarevného provedení log pro malé propagační předměty:

Užití loga Euroregionu Silesia

Příjemci dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia mohou v rámci publicity svých projektů užívat spolu s povinnými logy EU a programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko také logo Euroregionu Silesia. Pro tyto účely je k dispozici logo v různých formátech:

Kontrola publicity ze strany Správce Fondu mikroprojektů:

 • průběžná - např. při kontrole na místě, průběžná kontrola publicity na webových stránkách
 • po ukončení - v rámci kontroly Závěrečné zprávy - jsou porovnávána opatření uvedená v projektové žádosti se skutečně realizovanými; propagační opatření je nutné doložit např. kopií pozvánky, kopií inzerátu v novinách, náhledem na webovou prezentaci, fotodokumentací z akce apod.

Rady a upozornění

 • Nedílnou součástí log ve všech datových formátech a variantách je bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku, která odděluje vlastní kresbu logaod pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text.
 • Při užití všech log vždy zachovejte jejich dostatečnou čitelnost, t.z. nepoužívejte menší rozměr, než je uveden v příslušném manuálu!
 • Logo programu a logo EU tvoří pevný celek s neměnným vzájemným umístěním a proporcemi.
 • Pokud logo Programu a logo EU doplníte také logem Euroregionu Silesia, umístění tohoto loga není nijak povinně stanoveno. Dodržte pouze pravidlo, aby logo Euroregionu Silesia ani žádné jiné logo nebylo větší než loga povinné publicity.
 • Nikdy nepoužívejte logo EU bez příslušných textů, tj. bez slovního odkazu na EU (týká se malých propagačních předmětů) nebo bez slovního odkazu na EU a na Evropský fond pro regionální rozvoj!
 • Vzhledem k častým pochybením u barevnosti loga EU upozorňujeme, že jsou možné pouze tyto 3 varianty:
  • nebarevné vyobrazení: bílé pole s černými hvězdami
  • jednobarevné vyobrazení: modré pole s bílými hvězdami
  • barevné vyobrazení: modré pole se žlutými hvězdami.
  Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že žádná jiná barva pole vlajky EU než modrá a bílá není možná. Jiné vyobrazení než uvedené (např. černé pole s bílými hvězdami; červené pole s bílými hvězdami vzniklé potiskem na červeném triku apod.) bude považováno za nepředpisové s následnou sankcí (viz dále). Jedinou povolenou výjimkou jsou techniky jako rytí, leptání, laser apod., kdy dojde k zobrazení publicity díky plastické struktuře v materiálu předmětu, např. v kovu či kameni bez dodržení předepsané barevnosti.
 • Nezapomeňte na propagační a informační činnosti, které jste uvedli ve své projektové žádosti. Toto podléhá kontrole ze strany Správce Fondu mikroprojektů a v případě nesplnění těchto činností bude uplatněna sankce v podobě krácení dotace (čl. 4 odst. 11 smlouvy o financování a příloha č. 4 Smlouvy o financování).
 • Stručný přehled sankcí za nedodržení povinné publicity vycházejících z pokynů Řídícího a Národního orgánu:
  • publicita z hlediska jednotlivých výstupů (např. publikace, kulturní akce, školení apod.): chybí - krácení výdajů ve výši 5 %, nekompletní - 3 %, nepředpisová - 1 %
  • publicita z hlediska prostředků (nosičů) publicity (např. plakáty, letáky, pozvánky apod.): chybí - krácení výdajů ve výši 50 %, nekompletní - 25 %, nepředpisová - 15%
  • publicita z hlediska propagačních předmětů (např. trička, tašky, psací potřeby apod.): chybí - krácení výdajů ve výši 100 %, nekompletní - 50 %, nepředpisová - 25 %
 • Konkrétní propagační opatření lze se Správcem Fondu mikroprojektů vždy předem konzultovat, aby se předešlo chybám a následným sankcím!
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty