Novinky

Avízo k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

14.01.2016, 19:25  

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje toto avízo k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. Výzva k předkládání žádostí bude vyhlášena po zprovoznění elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Předpokládaný termín: leden - únor 2016. Text avíza najdete zde.

 
 

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia schválen k realizaci

10.12.2015, 11:05  

Dne 4. prosince 2015 byl Monitorovacím výborem schválen k realizaci Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia jako součást programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Stejně jako dosud i v tomto období bude Fond spravovat Euroregionu Silesia prostřednictvím svého českého a polského sekretariátu. Fond bude pro žadatele otevřen ihned po zprovoznění příslušné aplikace v systému MS2014+ a bude realizován do června 2023. O zahájení Fondu budeme informovat vyhlášením výzvy. Již nyní však mohou zájemci o dotaci na česko-polské projekty menšího rozsahu připravovat své projektové záměry a domluvit si konzultaci na příslušném sekretariátu euroregionu. Podrobné informace o Fondu mikroprojektů najdete zde.

 
 

2. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

10.12.2015, 11:04  

Dne 4. prosince 2015 se v Olomouci uskutečnilo 2. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly schváleny první projekty: dva vlajkové projekty, šest zastřešujících projektů Fond mikroprojektů pro jednotlivé euroregiony a projekty technické pomoci. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, harmonogram výzev pro žadatele a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Přestěhování Společného sekretariátu programu INTERREG V-A ČR – Polsko

10.12.2015, 11:03  

V průběhu prosince 2015 dojde k přestěhování Společného sekretariátu do nových prostor na adrese Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc.

 
 

Změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2015

10.12.2015, 11:02  

Dne 1. prosince 2015 schválila Rada české části Euroregionu Silesia změnu rozpočtu na rok 2015. Rozpočet po změně k dispozici zde.

 
 

Jednání orgánů Euroregionu Silesia

10.12.2015, 11:01  

Dne 1. prosince 2015 se konalo 60. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Fond mikroprojektů 2007 – 2013 v Euroregionu Silesia ukončen

10.12.2015, 11:00  

V září 2015 byl po 7,5 letech ukončen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který byl součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Fond byl zahájen v dubnu 2008, kdy byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Celkem bylo schváleno k financování 505 projektů českých a polských žadatelů z území Euroregionu Silesia. Úspěšnost žadatelů byla téměř 82 %. Alokace na mikroprojekty byla vyčerpána na 99 %. Souhrnnou statistiku najdete zde.

 
 

Když se řekne Euroregion Silesia

07.07.2015, 17:26  

V červnu 2015 byl ukončen projekt s názvem „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme", který byl financován z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Jeho cílem bylo přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia jako významné česko-polské přeshraniční struktury, většímu porozumění jeho téměř sedmnáctileté činnosti a nasměrování jeho dalšího rozvoje v nejbližších letech. V rámci projektu se uskutečnilo česko-polské setkání a byla zahájena implementace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020". Dále byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia č. 12, který je k dispozici v české a polské verzi zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři, a výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014. Všechny informace o projektu a jeho výstupy najdete zde.

 
 

EURO-IN - polsko-česko-slovenský EuroInstitut

07.07.2015, 17:25  

Dne 30. června 2015 zástupci české i polské strany Euroregionu Silesia slavnostně podepsali dohodu o spolupráci při budování polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Tuto dohodu uzavřeli s polskou stranou Euroregionu Těšínské Slezsko (Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza" se sídlem v Cieszynie), Institutem EuroSchola z Třince, Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Slezskou univerzitou v Katovicích a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. K slavnostnímu podpisu dohody došlo v Katowicích na závěrečné konferenci projektu s názvem „EURO-IN - budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra vzdělávání - EuroInstitutu".

 
 

Ukončení příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

09.03.2015, 15:31  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 sdělujeme, že příjem žádostí o dotaci byl ukončen. Nové žádosti o dotaci budou přijímány až po zahájení nového Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko 2014-2020 na začátku roku 2016.

 
 

Výsledky 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

09.03.2015, 15:30  

Na 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia dne 26.2.2015 bylo projednáno celkem 27 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Změny ve vedení české části Euroregionu Silesia

09.03.2015, 15:29  

V lednu 2015 byly Valnou hromadou schváleny změny ve vedení české části Euroregionu Silesia. Předsedou Rady byl zvolen Bc. Martin Víteček, primátor Statutárního města Opavy, místopředsedou pak Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Ostrava-Krásné Pole. Aktuální složení orgánů české části Euroregionu Silesia najdete zde.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2015

09.03.2015, 15:27  

Dne 19. ledna 2015 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala rozpočet na rok 2015. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

09.03.2015, 15:26  

Dne 19. ledna 2015 se konalo XXIII. zasedání Valné hromady a dne 5. března 2015 se konalo 58. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Jubilejní zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci

13.12.2014, 22:39  

Ve dnech 14. - 15. října 2014 se v Třinci konalo jubilejní 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tomuto zasedání předcházela hodnotící konference věnovaná 20. výročí vzniku této komise a 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Obou akcí se aktivně zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro euroregiony, kteří mezivládní komisi mj. představili analýzu systémových problémů česko-polské přeshraniční spolupráce zpracovanou v rámci projektu EUREGIO PL-CZ a společný vlajkový projekt zaměřený na česko-polskou spolupráci mládeže. Celé znění závěrečného protokolu je k dispozici zde.

 
 

Vyšel turistický průvodce „Víkend v Euroregionu Silesia“

13.12.2014, 22:36  

„Víkend v Euroregionu Silesia" je název turistického průvodce vydaného v rámci stejnojmenného projektu. Tento obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tematických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Euroregionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend. Průvodce v české verzi je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu v Opavě a ve všech jazykových verzích v elektronické podobě je ke stažení zde.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

Příprava na období 2014 - 2020

06.03.2012, 08:23  

O přípravě na nové programové období 2014-2020 a budoucnosti evropské územní spolupráce jako nedílné součásti kohezní politiky Evropské unie vás budeme průběžně informovat v nově vytvořeném odkazu „Cíl 2 v období 2014-2020"

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2016 | kontakty