Novinky

Změna rozpočtu české části Euroregionu Silesia na rok 2019

14.10.2019, 15:43  

Dne 16. září 2019 schválila Rada české části Euroregionu Silesia změnu rozpočtu na rok 2019. Rozpočet po změně k dispozici zde.

 
 

Jednání Rady české části Euroregionu Silesia

14.10.2019, 15:42  

Dne 16. září 2019 se konalo 70. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém byla mj. schválena změna rozpočtu na rok 2019, projednány záležitosti Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, přípravu na období 2021-2027 a také vlastní projekty euroregionu.

 
 

Nový formulář pro vyúčtování personálních výdajů v projektu

14.10.2019, 15:41  

Všechny příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že v souvislosti se změnou sazby odvodů zaměstnavatele na sociální zabezpečení se pro vyúčtování personálních výdajů vzniklých od 1. 7. 2019 používá nová verze formuláře „Rekapitulace mzdových výdajů". Tento je k dispozici zde.

 
 

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v roce 2020

09.08.2019, 15:15  

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 bude pokračovat i v roce 2020. Příjem žádostí do všech tří prioritních os bude v 9. kole ukončen 3. března 2020 a v 10. kole pak 7. září 2020. Všechny žádosti předkládané do prioritní osy 2 musí naplňovat povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví". Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

 
 

Výsledky 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

09.08.2019, 15:14  

Dne 13. června 2019 se v Ratiboři konalo 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 37 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Ocenění činnosti Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:13  

U příležitosti jubilejního XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se konalo ve dnech 6. - 7. června 2019 v Cieszynie, obdržel Euroregion Silesia ocenění. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo vnitra a státní správy Polské republiky ocenily obě strany Euroregionu Silesia za jejich přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

„Silesianka“ na startu

09.08.2019, 15:12  

Na zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, které se konalo v březnu 2019, byl schválen k financování projekt Euroregionu Silesia s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia". Schválená výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 850 947,40 EUR. V rámci projektu vzniknou tři nové rozhledny, které se společně s dalšími téměř třiceti rozhlednami a vyhlídkovými místy na české a polské straně Euroregionu Silesia propojí v nový přeshraniční turistický produkt. Realizace projektu bude zahájena v říjnu 2019 a potrvá do září 2021. Více informací o projektu najdete zde.

 
 

Aktualizace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“

09.08.2019, 15:11  

V červnu 2019 byla dokončena aktualizace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento dokument, který vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia, byl zpracován v období duben 2013 - březen 2014 a v období leden 2018 - červen 2019 byla provedena jeho aktualizace. Tato aktualizace probíhala ve spolupráci obou sekretariátů euroregionu, společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie a externích konzultantů z obou stran hranice. K aktualizované Strategii byl vydán informační leták, v kterém jsou shrnuty vize, strategické cíle a opatření návrhové části aktualizovaného dokumentu. Toto stručné shrnutí může sloužit jak pro rychlé seznámení s návrhovou částí naší Strategie, tak pro využití při přípravě přeshraničních projektových záměrů. Strategie a elektronická verze informačního letáku je k dispozici zde.

 
 

Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2015–2018

09.08.2019, 15:10  

V červnu 2019 byla vydána „Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2015-2018", která nabízí ucelený obraz o Euroregionu Silesia, resp. o sdruženích, která tento euroregion tvoří, o jejich činnosti a o finančních, personálních i technických zdrojích, které měla tato sdružení v daném období k dispozici. Tento materiál si klade za cíl přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia a většímu porozumění jeho činnosti především mezi jeho členy, může být však využit jako zdroj informací mnoha dalšími subjekty z obou stran hranice - ostatními euroregiony, zástupci nejvyšších orgánů veřejné správy a politické sféry zabývajícími se problematikou evropské územní spolupráce a dalšími subjekty a osobami se zájmem o česko-polskou přeshraniční spolupráci. Zpráva je k dispozici zde.

 
 

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:09  

V červnu 2019 bylo vydáno 16. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

 
 

Nová členská obec Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:08  

Novým členem Euroregionu Silesia se v květnu 2019 stala Obec Závada (okres Opava).

 
 

Jednání Rady české části Euroregionu Silesia

09.08.2019, 15:07  

Dne 27. května 2019 se konalo 69. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém bylo mj. schváleno členství Obce Závada, změna složení Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, byly projednány aktuální informace o přípravě na nové období 2021-2027 a také vlastní projekty euroregionu.

 
 

Poslední rok projektu READY TO HELP

09.08.2019, 15:06  

Rok 2019 je posledním rokem realizace projektu „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia", který pod vedením Euroregionu Silesia od října 2017 realizuje devět příhraničních obcí a gmin. V průběhu loňského roku se uskutečnilo úvodní setkání všech partnerů a všech 22 českých a polských jednotek dobrovolných hasičů zapojených do projektu, byly pořízeny tři z plánovaných čtyř požárních vozidel a další technické vybavení pro jednotlivé jednotky, proběhla dvě mezinárodní taktická cvičení a dva turnusy víkendového soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Dne 18. května t.r. se uskutečnilo v pořadí třetí mezinárodní taktické cvičení, poslední se uskuteční v září t.r. V letošním roce ještě zbývá pořídit poslední z požárních vozidel, dokončit analýzu systému společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně hranice. Projekt bude ukončen závěrečným setkáním v listopadu 2019, na kterém budou mj. projednány společné aktivity v době udržitelnosti projektu do roku 2025.

 
 

Zasedání Prezidia Euroregionu Silesia

07.05.2019, 14:07  

Dne 27. března 2019 se v Opavě uskutečnilo XXII. zasedání Prezidia Euroregionu Silesia, nejvyššího společného orgánu. Na tomto zasedání byla do funkce předsedkyně Euroregionu Silesia na období 1 roku zvolena paní Izabela Kalinowska, náměstkyně primátora Města Wodzisław Śląski, a do funkce místopředsedy pan Tomáš Navrátil, primátor Statutárního města Opava. Na zasedání byla schválena menší změna společných Stanov Euroregionu Silesia, projednány zprávy sekretariátů o činnosti českých a polských orgánů Euroregionu Silesia, záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a přípravy na nové období 2021-2027. Byly také projednány společné projekty české a polské části Euroregionu Silesia.

 
 

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v roce 2019

08.03.2019, 09:51  

Všem zájemcům o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia sdělujeme, že po ukončení 7. kola příjmu žádostí na začátku března 2019 pokračuje příjem žádostí v 8. kole, které bude ukončeno 3. září 2019. Doporučujeme všem žadatelům, aby s přípravou projektu začali včas a využili možnosti bezplatných konzultací na našich sekretariátech v Opavě a Ratiboři v předem dohodnutých termínech. Zároveň však upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.

 
 

Změny ve vedení Euroregionu Silesia

08.03.2019, 09:50  

Dne 7. února 2019 byl zvolen nový předseda české části Euroregionu Silesia, kterým se stal Ing. Tomáš Navrátil, primátor Statutárního města Opava. Místopředsedou i nadále zůstává Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Ostrava-Krásné Pole. Nové vedení polské části euroregionu bylo zvoleno dne 12. prosince 2018. Novým předsedou se stal pan Grzegorz Gryt, starosta Gminy Lyski, a místopředsedou pan Grzegorz Utracki, starosta Gminy Krzyżanowice.

 
 

Nová členská obec Euroregionu Silesia

08.03.2019, 09:49  

Novým členem Euroregionu Silesia se v únoru 2019 stala Obec Dobroslavice (okres Opava).

 
 

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

20.12.2018, 17:46  

V prosinci 2018 bylo vydáno 15. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

 
 

Příprava nového období 2021 - 2027

20.12.2018, 17:44  

V květnu 2018 Evropská komise zveřejnila první návrhy nařízení pro nadcházející období 2021 - 2027. Je potěšující, že do návrhu nařízení k Evropské územní spolupráci jsou poprvé v historii zakotveny i Fondy malých projektů. Tímto se Fondy malých projektů stanou legitimním nástrojem programů přeshraniční spolupráce.

 
 

20 let Euroregionu Silesia

05.10.2018, 15:11  

V září 2018 uběhlo 20 let od založení Euroregionu Silesia. U příležitosti tohoto významného výročí Euroregion Silesia připravil na 13. září 2018 mezinárodní konferenci v Ratiboři a kulturně-společenské setkání v Kravařích, vydal mimořádné číslo Bulletinu Euroregionu Silesia a česko-polský kalendář a vznikl také krátký film. Více informací najdete zde.

 
 

Bulletin Euroregionu Silesia

05.10.2018, 15:10  

Na začátku září 2018 bylo vydáno další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia. Jedná se již o 14. číslo tohoto česko-polského zpravodaje, které bylo u příležitosti 20. výročí Euroregionu Silesia tentokrát vydáno s mimořádným rozsahem 16 stran, a to ve třech samostatných jazykových mutacích - české, polské a anglické. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

 
 

Jednání Rady české části Euroregionu Silesia

05.10.2018, 15:09  

Dne 24. září 2018 se konalo 68. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, na kterém byla mj. schválena druhá změna rozpočtu na rok 2018, projednány záležitosti Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, příprava na nové období po roce 2020 a také vlastní projekty euroregionu.

 
 

Jednotky dobrovolných hasičů v Euroregionu Silesia zvyšují svou akceschopnost

05.10.2018, 15:08  

Po celý rok 2018 pokračuje pod vedením Euroregionu Silesia realizace projektu „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia", jehož cílem je zlepšení technického zázemí 22 českých a polských požárních jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. V první polovině roku byla pořízena 3 z plánovaných 4 nových požárních vozidel a hasičské vybavení různého typu, uskutečnilo se první mezinárodní taktické cvičení a dva turnusy společných víkendových soustředění všech jednotek v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. V září se pak uskutečnilo druhé z plánovaných čtyř cvičení a také pokračovala práce na analýze systému společné ochrany hraničních obcí na území Euroregionu Silesia. Projekt bude pokračovat i po celý rok 2019.

 
 

Výsledky 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

05.10.2018, 15:07  

Dne 14. června 2018 se v Opavě konalo 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 32 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také harmonogram předkládání a schvalování žádostí na rok 2019.

 
 

Výsledky 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

23.02.2018, 16:57  

Dne 15. února 2018 se v Ratiboři konalo 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 39 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

23.02.2018, 16:53  

Dne 8. února 2018 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, po kterém následovalo XXVI. zasedání Valné hromady.

 
 

Nová členská obec Euroregionu Silesia

23.02.2018, 16:52  

Novým členem Euroregionu Silesia se v prosinci 2017 stala obec Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín).

 
 

10. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

23.02.2018, 16:48  

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 se v Hradci Králové uskutečnilo 10. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny projekty v prioritní ose 3 a 4. Dále byl projednán aktuální stav implementace programu a výhled jeho vývoje v roce 2018, harmonogram výzev, plnění evaluačního plánu v roce 2017, problémy se systémem MS2014+ atd.. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Nová verze podrobného rozpočtu mikroprojektu

06.10.2017, 15:01  

Všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že od 5. kola příjmů žádostí je nutné pro podrobný rozpočet mikroprojektu, který je povinnou přílohou žádosti, použít novou verzi tohoto dokumentu. Tato je k dispozici zde.

 
 

Euroregion Silesia realizuje nové projekty

06.10.2017, 15:00  

Euroregion Silesia realizuje nové projekty schválené k financování ze tří různých prioritních os programu INTERREG V-A ČR - Polsko. READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia" (prioritní osa 1) je název projektu 9 obcí a gmin řízený českou částí Euroregionu Silesia jako vedoucím partnerem. Projekt, na který byla schválena dotace z prostředků Evropské unie ve výši 928 933 EUR (a pro české subjekty ještě dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 28 786 EUR), je zaměřen na vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 českých a polských požárních jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. Na společný projekt s názvem „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020" (prioritní osa 4) byla schválena dotace z Fondu mikroprojektů ve výši 34 542 EUR. Cílem projektu je další rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím aktualizace strategického dokumentu s výhledem na období od roku 2021+, zhodnocení jeho dosavadní implementace a realizace konkrétních aktivit přispívajících k udržování i dalšímu šíření zájmu o přeshraniční spolupráci. Obě části Euroregionu Silesia jsou také partnerem v projektu s názvem „Pohádková Odra" (prioritní osa 2), jehož nositelem je Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko se sídlem ve Fulneku. Na projekt byla schválena dotace z Fondu mikroprojektů ve výši 30 000 EUR.

 
 

Nové členské obce Euroregionu Silesia

06.10.2017, 14:59  

Novými členy Euroregionu Silesia se v září 2017 staly obce Vřesina (okres Opava) a Slatina (okres Nový Jičín).

 
 

Výsledky 4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

06.10.2017, 14:57  

Dne 7. září 2017 se v Opavě konalo 4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 36 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených a neschválených projektů najdete zde.

 
 

Polsko-česko-slovenský EuroInstitut (EURO-IN)

15.06.2017, 18:39  

Dne 23. května 2017 se v Třinci uskutečnilo další zasedání tzv. Programové rady, která pracuje na založení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání - polsko-česko-slovenského EuroInstitutu (zkráceně EURO-IN) po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. Jedná se o aktivitu polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko a Institutu EuroSchola se sídlem v Třinci, ke které se již v roce 2014 připojily také obě strany Euroregionu Silesia. V červnu 2015 byla mezi všemi spolupracujícími subjekty podepsána dohoda o další spolupráci na přípravě založení tohoto mezinárodního centra a v současné době práce pokračují v rámci nového projektu s názvem „EURO-IN.NET. Rozvíjení a posilování partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu". Další informace o této aktivitě najdete na stránkách www.euro-in.org.

 
 

Výsledky 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

15.06.2017, 18:38  

Dne 20. dubna 2017 se v Ratiboři konalo 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 27 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také upravený harmonogram předkládání a schvalování žádostí na rok 2018.

 
 

8. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

15.06.2017, 18:37  

Dne 29. března 2017 se v Ostravě uskutečnilo 8. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny tzv. vlajkové projekty v prioritní ose 2 a 3 a projekty silniční infrastruktury v prioritní ose 2. Dále byl projednán aktuální stav implementace programu, záležitosti jeho Komunikační strategie a problémy se systémem MS2014+. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Rozpočet české části Euroregionu Silesia na rok 2017

28.03.2017, 09:17  

Dne 26. ledna 2017 Valná hromada české části Euroregionu Silesia projednala a schválila rozpočet na rok 2017. Přehled plánovaných příjmů a výdajů k dispozici zde.

 
 

Nové členské obce Euroregionu Silesia

28.03.2017, 09:16  

Novými členy Euroregionu Silesia se v lednu 2017 stalo Město Bílovec a obce Darkovice a Chuchelná.

 
 

Jednání orgánů české části Euroregionu Silesia

28.03.2017, 09:10  

Dne 26. ledna 2017 se konalo mimořádné zasedání Rady české části Euroregionu Silesia, po kterém následovalo XXV. zasedání Valné hromady.

 
 

Výsledky 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

02.01.2017, 09:21  

Dne 20. prosince 2016 se v Opavě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 40 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také upravený harmonogram předkládání a schvalování žádostí na celý rok 2017.

 
 

7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR – Polsko

02.01.2017, 09:20  

Dne 8. prosince 2016 se v Harrachově uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A ČR - Polsko. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny projekty v prioritní ose 2 a 4 a další záležitosti programu. Všechny podrobnosti o tomto zasedání, aktuální harmonogram výzev pro předkládání velkých projektů, t.z. mimo Fond mikroprojektů a další informace o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 
 

Jednání Rady Euroregionu Silesia - CZ

02.01.2017, 09:19  

Dne 6. prosince 2016 se konalo 64. zasedání Rady české části Euroregionu Silesia.

 
 

Výsledky 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

17.08.2016, 16:33  

Dne 4. srpna 2016 se v Ratiboři konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednání 38 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde. Euroregionální řídící výbor schválil také harmonogram předkládání a schvalování žádostí pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

 
 

Upozornění na jazykové verze žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020

22.04.2016, 10:44  

Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia, že jazykové verze projektové žádosti se liší podle typu mikroprojektu. U mikroprojektu typu A (s Vedoucím partnerem) se v obou jazycích, t.z. v českém i polském jazyce vyplňuje kompletní projektová žádost, u mikroprojektu typu B a C se dvojjazyčně vyplňují pouze některé části projektové žádosti. Podrobné informace k projektové žádosti najdete zde.

 
 

Výzva k předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

31.03.2016, 19:13  

Euroregion Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko vyhlašuje dnem 1. dubna 2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty. 1. kolo výzvy bude trvat do 16. května 2016, žádosti zaregistrované v tomto kole budou projednány dne 28. července 2016. Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronické žádosti pro Fond mikroprojektů na webovém portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Celý text výzvy najdete zde. Podrobné informace o Fondu mikroprojektů najdete zde.

 
 

Zasedání pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:58  

Dne 25. ledna 2016 se v Opavě konalo jednání společné pracovní skupiny pro implementaci. Pracovní skupina projednala záležitosti aktualizace strategického dokumentu a zejména pak konkrétní aktivity a projekty pro 1. akční plán pro období 2016 - 2017.

 
 

Změny v orgánech Euroregionu Silesia

26.02.2016, 14:57  

V lednu 2016 byly Valnou hromadou schváleny změny v orgánech české části Euroregionu Silesia. Bylo schváleno nové složení Rady a do funkce předsedy Rady byl zvolen Ing. Radim Křupala, primátor Statutárního města Opavy. Valné hromady obou částí Euroregionu Silesia schválily také změny ve složení Prezidia, které je nejvyšším společným česko-polským orgánem euroregionu. Aktuální složení orgánů Euroregionu Silesia najdete zde.

 
 

Fond mikroprojektů 2007 – 2013 v Euroregionu Silesia ukončen

10.12.2015, 11:00  

V září 2015 byl po 7,5 letech ukončen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který byl součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Fond byl zahájen v dubnu 2008, kdy byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o dotaci. Celkem bylo schváleno k financování 505 projektů českých a polských žadatelů z území Euroregionu Silesia. Úspěšnost žadatelů byla téměř 82 %. Alokace na mikroprojekty byla vyčerpána na 99 %. Souhrnnou statistiku najdete zde.

 
 

Když se řekne Euroregion Silesia

07.07.2015, 17:26  

V červnu 2015 byl ukončen projekt s názvem „Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme", který byl financován z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Jeho cílem bylo přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia jako významné česko-polské přeshraniční struktury, většímu porozumění jeho téměř sedmnáctileté činnosti a nasměrování jeho dalšího rozvoje v nejbližších letech. V rámci projektu se uskutečnilo česko-polské setkání a byla zahájena implementace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020". Dále byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia č. 12, který je k dispozici v české a polské verzi zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři, a výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014. Všechny informace o projektu a jeho výstupy najdete zde.

 
 

EURO-IN - polsko-česko-slovenský EuroInstitut

07.07.2015, 17:25  

Dne 30. června 2015 zástupci české i polské strany Euroregionu Silesia slavnostně podepsali dohodu o spolupráci při budování polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Tuto dohodu uzavřeli s polskou stranou Euroregionu Těšínské Slezsko (Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza" se sídlem v Cieszynie), Institutem EuroSchola z Třince, Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Slezskou univerzitou v Katovicích a dalšími partnery spolupracujícími na záměru zřízení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu se sídlem v Kehl. K slavnostnímu podpisu dohody došlo v Katowicích na závěrečné konferenci projektu s názvem „EURO-IN - budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra vzdělávání - EuroInstitutu".

 
 

Jubilejní zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci

13.12.2014, 22:39  

Ve dnech 14. - 15. října 2014 se v Třinci konalo jubilejní 20. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tomuto zasedání předcházela hodnotící konference věnovaná 20. výročí vzniku této komise a 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Obou akcí se aktivně zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro euroregiony, kteří mezivládní komisi mj. představili analýzu systémových problémů česko-polské přeshraniční spolupráce zpracovanou v rámci projektu EUREGIO PL-CZ a společný vlajkový projekt zaměřený na česko-polskou spolupráci mládeže. Celé znění závěrečného protokolu je k dispozici zde.

 
 

Vyšel turistický průvodce „Víkend v Euroregionu Silesia“

13.12.2014, 22:36  

„Víkend v Euroregionu Silesia" je název turistického průvodce vydaného v rámci stejnojmenného projektu. Tento obsáhlý barevný průvodce je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (české, polské, anglické a německé). Je rozdělen na osm tematických kapitol, které nabízejí to nejzajímavější z obou stran Euroregionu Silesia a zvou návštěvníky nejen na víkend. Průvodce v české verzi je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu v Opavě a ve všech jazykových verzích v elektronické podobě je ke stažení zde.

 
 

Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020 dokončena

04.05.2014, 09:30  

V březnu 2014 byl dokončen dokument s názvem „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020". Tento rozsáhlý dokument, který je historicky prvním společným plánovacím dokumentem euroregionu, poskytuje velké množství informací z obou stran hranice a vytváří podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia od roku 2014. Více informací a kompletní dokument v české i polské verzi najdete zde.

 
 

Nová nařízení pro období 2014 - 2020

13.02.2014, 16:26  

V prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nová nařízení pro nové období 2014 - 2020. Jedná se o nařízení o společných ustanoveních k jednotlivým fondům, nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, nařízení k Evropské územní spolupráci a nařízení k tzv. evropským seskupením pro územní spolupráci, kterým se mění nařízení z roku 2006.

 
 

Setkání u příležitosti 15. výročí Euroregionu Silesia

16.10.2013, 09:50  

V září 2013 si Euroregion Silesia připomněl 15. výročí svého založení. U této příležitosti se ve dnech 18. - 19. září konalo v Szymocicach česko-polské setkání, na kterém představitelé euroregionu včetně jeho zakladatelů zrekapitulovali 15 let činnosti euroregionu. Více informací najdete zde.

 
 

1. Valná hromada Federace euroregionů Polské republiky

16.10.2013, 09:36  

Dne 14. května 2013 se ve Varšavě konala 1. Valná hromada nově ustavené Federace euroregionů Polské republiky. Zasedání se zúčastnili zástupci všech patnácti sdružení, která tvoří euroregiony na polské hranici, a to včetně polské části Euroregionu Silesia. Na tomto prvním zasedání byl do funkce předsedy Federace zvolen pan Czesław Fiedorowicz z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". Podrobnější informace najdete na www.euroregion-silesia.pl

 
 

Česko-polské setkání „Od Phare CBC k Cíli 2“

04.07.2013, 16:13  

Dne 13. června 2013 se v Opavě konalo česko-polské setkání s názvem „Od Phare CBC k Cíli 2". Cílem tohoto setkání bylo u příležitosti 15 let Euroregionu Silesia vyhodnotit dosavadní česko-polskou spolupráci v tomto euroregionu a využívání „fondu malých projektů" pro realizaci přeshraničních projektů včetně vyhodnocení nejúspěšnějších projektů a jejich realizátorů z území Euroregionu Silesia od programu Phare CBC až po současný program. Na programu byla také propagace nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce, který bude v novém období 2014-2020 součástí Cíle 2 kohezní politiky EU.

 
 

Společná mapa česko-polských euroregionů

12.04.2013, 10:47  

V rámci projektu „EUREGIO PL-CZ" byla vydána společná mapa česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech" má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

 
 

Nové společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí

05.01.2013, 10:38  

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů či program česko-polské přeshraniční spolupráce.

 
 

Nová mapa Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

17.01.2012, 13:44  

AEBR vydala aktualizovanou mapu, na které jsou zobrazena všechna evropská území oficiálně realizující přeshraniční spolupráci. Euroregion Silesia je na této mapě zobrazen pod. č. 39. Mapa v elektronické podobě je k dispozici zde.

 
 
 
 
 
 
Česky Polski English
copyright © Euroregion Silesia 2004-2019 | kontakty